ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries , Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผล มาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วไปเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน ตามแบบฟาร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟาร์มมาที่

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์

          ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

          ฝ่ายเลขาธิการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ

                             เลขที่  73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

                             โทร.  02  564 7000 ต่อ 81815  โทรสาร  02  644 8134

          กำหนดปิดรับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ : http://www.ttsf.or.th/  , http://www.ttsf.or.th/activity2.php

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    ๑.๑ เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    ๑.๒ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    ๑.๓ คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน ๔ คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    ๒.๑ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    ๒.๓ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

    ๒.๔ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    ๔.๑ เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๔.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

๗. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมอบให้นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี
 (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
 (4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทุน “Endeavour Scholarships and Fellowships”  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว

 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://intemationaleducation.gov.au/endeavour  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร. 0-2344-6490 หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkkadfat.gov.au  

Like: 

 
 
  ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 มายัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และถือเป็นที่สิ้นสุด

ศึกษารายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 716 6961 กด 0

โทรสาร 02 716 6556

อีเมล thaihpat@gmail.com

 

Like: 

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดําเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ (Franco-Thai Cooparation Programe in Higher Education and Research / Franco-Thal Mobility Programme / PHCSAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

ซึ่งโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือต้าน อุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะเป็นประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561-2562 โดยงบประมาณที่สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย-ฝรั่งเศส) สําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดําเนินการ ดังนี้

  1. กรอก “แบบฟอร์ม01ใบสมัคร” โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอ โครงการรวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
  2. กรอก “แบบฟอร์ม 02-Annex A” โดยระบุสาขาการวิจัยวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ดําเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด
  3. กรอก “แบบฟอร์ม03-Annex B” โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดําเนินกิจกรรม

ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

  1. กรอก “แบบฟอร์ม 04-หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจ ในการปฏิบัติราชการแทน
  2. กรอก “แบบฟอร์ม 05-หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราขการแทน
  3. แนบหนังสือนําเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ

ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราชการแทน

  1. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
  2. ยื่นข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จํานวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสําเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสํานักยุทธศาสตร์อุตมศึกษาต่างประเทศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วงเล็บมุมของ “โครงการ Franco-Thai”) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  3. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call for proposals 2018-2019 คู่มือชี้แจง การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ Guidiane of Good Practise พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามข้อ 1-5 ข้างต้นได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement”

 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มี รายละเอียตครบถ้วนและจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้น และ ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02 610 5394 ไปรษณีย์อิเล็กซ์ทรอนิกส์ nuttinee.ohec@gmail.com

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย

          ๑.๑ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          ๑.๒ ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

                ทิศทางการวิจัยที่ ๑ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสู่ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ โดยพิจารณาสนับสนุนในลักษณะชุดโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นสำคัญ

                ทิศทางการวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของชุมชน สู่ความมั่นคง    มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทิศทางการวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ    จะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักวิจัยใหม่ และจะพิจารณาสนับสนุนในลักษณะโครงการเดี่ยว

๑.๓ คณะผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

๑.๔ คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

๑.๕ การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยแลแนวปฏิบัติแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๖ ข้อเสนอการวิจัยที่มีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          ๑.๗ ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          ๒. ขนาดของทุนวิจัยและเป้าหมายของผลผลิต (output) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙

๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน

          ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

          ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผน

งานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

          ๓.๕ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน ๒ โครงการ ทั้งนี้ข้อเสนอการวิจัยต้องไม่เสนอขอในทิศทางการวิจัยเดียวกัน ตามข้อ ๑.๒

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          ๔.๑ นักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยได้ ๒ ช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ช่องทางที่ ๑ การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานการวิจัยพิจารณา ก่อนนำส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินการต่อไป ให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่นักวิจัยดังต่อไปนี้

๑. นักวิจัยใหม่ หมายถึงนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ อายุราชการไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยตามประกาศนี้)

กรณีที่มีอายุราชการเกินกว่า ๓ ปี ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอก

๒. นักวิจัยที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช.

๓. นักวิจัยที่มีข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดส่งรายละเอียดดังนี้ จำนวน ๒ ชุด โดยให้เย็บรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกันตามลำดับดังนี้

- ข้อเสนอการวิจัย (โครงการเดี่ยว)/(โครงการชุด)พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรณีมีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑.­๒ ช่องทางที่ ๒ การส่งข้อเสนอการวิจัยที่ไม่ประสงค์ผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณภายนอกและมีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย(RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) จัดส่งรายละเอียด ข้อเสนอการวิจัย จำนวน ๑ ชุด

          กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน ๑ ชุด ตาม แบบ ต-๑ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

          ๔.๒ คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ ๔.๑ จำนวน ๑ ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-๓

๔.๒.๒ CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-๓ (๑ แผ่น ต่อ ๑ คณะ/วิทยาลัย)

๔.๓ การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลำดับความสำคัญโดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้นผ่านระบบ พร้อมยืนยันการส่ง

๔.๓.๒ นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง

๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามประกาศ

๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศ

          ๕.๓ มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอการวิจัยตามลำดับความสำคัญให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

                  

         

Like: 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด กรอบทิศทางการวิจัย)

๑.๒ โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิจัยประเภทการวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน

๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

๑.๔ มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙.๒

๑.๕ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

      ๑.๕.๑ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      ๑.๕.๒ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ๑.๕.๓ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน

      ๑.๕.๔ โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดูรายละเอียด

๑.๖ ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

๒.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๒ โครงการ          

๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๒.๕ หัวหน้าโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ ค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๖ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

๓.๑ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวและมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๓.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเงินรายได้

๓.๒.๑ ประเภทการวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๒ ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ไว้ด้านหน้า และไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์

๔. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๒ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

               

Like: 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุน แก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้

1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร

2. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

3. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

โดยมีระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

หรือดูรายละเอียดที่ www.arda.or.th

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักสนับสนุนการวิจัย

โทร. 0 2579 7435 ต่อ 3217/3206 (ภาณุ/จันทร์เพ็ญ)

โทรสาร. 0 2579 7693

Like: 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 
เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems)

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง

กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ
กรอบวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/พลังงานทดแทน/พื้นที่ห่างไกล
กรอบวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา

กรอบวิจัยที่ 4    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ  และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
กรอบวิจัยที่ 5    งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการควบคุมการทำงาน การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น 
และการจัดทำ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี"

โดยมีรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ ดังเอกสารแนบ 
1. กรอบวิจัยและเกณฑ์ในการพิจารณา : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_dmhEQnhoQkJQXzg
2. Proposal Form : https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_RFZqMWktREpWdXM
3. เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการทุนวิจัย Energy Storage :  https://drive.google.com/open?id=0B2WzuSTOKqh_QXZQYXZ4QThaeE0
4. คู่มือทุน : https://drive.google.com/file/d/0B2WzuSTOKqh_NDNUaU5WWnFVZ00/view


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 2117 6454 (ธรรมนัญญา), 0 2117 6459 (กิติ์สิริรัตน์), 0 2117 6464 (จันทนา)
โทรสาร : 0 2117 6498
E-mail : energystorage-eppo@nstda.or.th 
www.facebook.com/ThailandEnergyStorage

เอกสารเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 

Like: 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ได้ประกาศ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Like: 

Pages