ข่าวประชาสัมพันธ์

      

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นั้น

                    คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีมติให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดในแนวทางการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 ที่แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดของโครงการ

https://drive.google.com/file/d/15H11SDXZSxsW82L1es4nn3nt83WwzUcn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VORYCz8SSEAIJ6TMJpgZUamuYKFxgVga/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1IeFOlbDvBs2iiaeA5XHG4VQ_ZYiJQo1W/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร (word)

https://drive.google.com/file/d/1z9bgXdrCV7d4prswlrqnr5aQgdFmugFy/view

คู่มือการขอรับทุน

https://drive.google.com/file/d/1hs36TuNh7-8Rg6eOetIkPwTERKHumjN2/view?usp=sharing

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ และ เงินรายได้ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 โครงการ งบประมาณรวม 26,657,900 บาท โดยแบ่งออกตามผลผลิต ดังนี้

             1.1 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1,801,300 บาท

             1.2 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 5,883,100 บาท

             1.3 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณรวม 18,973,500 บาท

2. โครงการวิจัย – เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 233 โครงการ งบประมาณรวม 7,642,200 บาท โดยแบ่งออกตามประเภทการวิจัย ดังนี้

              2.1 การวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 215 โครงการ งบประมาณรวม 7,316,200 บาท

              2.2 การวิจัยสถาบัน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 326,000 บาท

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

              ประกาศ  ณ  วันที่   12    ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                            รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

Like: 

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยปีจำปี 2563 (ภูมิภาค) ภาคใต้ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/SP05092561 

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสานแผนบูรณาการฯ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          1.2 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณจะต้องส่งภายใต้แผนบูรณาการเท่านั้น และจะต้องมีผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          1.3 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

          1.4 คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

          1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยและแนวปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้

          1.6 ข้อเสนอการวิจัยมีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          1.7 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการของแผนบูรณาการกำหนด (ถ้ามี)

2. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          กรณีชุดโครงการวิจัยต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายโครงการย่อย

          กรณีโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายปี

3. คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ

         กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          3.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          3.3 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

          กรณีการพิจารณาการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  ที่รับทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2560 จะพิจารณาจากสถานะการติดค้างในระบบ RISS และ NRMS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          3.4 หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน 2 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย

         3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย                                      

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

          4.1 นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

4.1.1 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1)

4.1.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มนักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา  (แบบ ป-1) และจัดส่งแบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ บณ-1)

4.1.3 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4.1.4 กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 1 ชุด   ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

          4.2 คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 4.1 จำนวน 5 ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

4.2.2 CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3   (1 แผ่น ต่อ 1 คณะ/วิทยาลัย)

        4.3 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

4.3.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้น พร้อมยืนยันการส่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ วช. ต่อไป

4.3.2 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ Matching fund, เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง เป็นต้น

         กรณี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.3  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ วช. ทุกกรณี

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

5.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ  สำนักงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

                          ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                             รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

สำนักเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงที่ อีเมล PCPMD@asean.org

May 16, 2012 - ASEAN Cooperation Project Proposal Template Annex 1 Project Proposal
Like: 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ใน
เรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    1.2 ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    1.3 คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน 4 คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.3 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

3. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    4.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

   4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

   4.3 ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-1 ด จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบด้านล่าง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

  4.4 ส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุงผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร

5. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

6. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

7. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                                                รักษาราชการแทน

                                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

เพื่อให้การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสำรวจความสนใจ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันให้กับผู้สนใจขอทุนสนับสนุนต่อไป ตาม URL ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DuPPPdTzKrnSp8n-8kRM_PYSCADa4vphZl0hE3d3Hwo/edit

 

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

          1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ดูรายละเอียด เอกสารแนบ)

          1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิจัยประเภทการวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน

          1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9.2

          1.5 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

             1.5.1 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             1.5.2 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             1.5.3 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน

             1.5.4 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          1.6 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 2 โครงการ          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    3.1 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวและมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

    3.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเงินรายได้

          3.2.1 ประเภทการวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

          3.2.2 ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

    3.3 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

    3.4 รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า และไฟล์ข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    3.5 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4.1 เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

4. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

4.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

4.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม

                                                                                                                                        รักษาราชการแทน

                                                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมโดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.th

 

Like: 

Pages