ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

                    1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

                    2.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

                    3.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

                 สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา  สกว. จึงไม่ได้เปิดรับสมัครทุนทั้งสองประเภทนี้ และได้กำหนดให้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยของ สกว. ในปีนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงการจากทั้งอาจารย์และนักวิจัย

                 อนึ่ง จากข้อมูลการรับข้อเสนอโครงการในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่จำนวนทุนที่ สกว. สามารถให้การสนับสนุนได้มีจำนวนจำกัด เป็นผลให้มีโครงการที่มีคุณภาพดีจำนวนไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุน และเสียโอกาสที่จะพัฒนานักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของตนเองได้  สกว. จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการในทุกประเภททุน  เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดย สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการทุกประเภททุนจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย

ฝ่ายวิชาการ สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

Like: 

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่แนบมา โดยส่งมาที่
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                      เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                      โทร. 02 644 8150 ต่อ 636 โทรสาร 02 644 6653
กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2556

DOWNLOAD FILES

1.

จม..pdf

2.

แบบฟอร์ม.pdf

Like: 

Pages