ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส มีวัถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

    ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2558 - 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและกรุณาดำเนินการ ดังนี้    

    1. กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างละเอียด

    2. กรอกแบบฟอร์ม Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

    3. กรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส

    4. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

    5. ลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิการบดีหรือผู้ที่มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

    6. ขอให้นำเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับข้อเสนอโครงการ) ลงตราประทับรับเอกสารข้อเสนอโครงการเป็นสำคัญ

    7. คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements

    ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาราณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดและครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจาราณาใบสมัครที่จัดส่งทาง e-mail และทางโทรสาร

    ผู้ที่สนใจสามารถวอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธีรธร ลิขิตพงศธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา โทร 02-610-5463 หรือ e:mail: teeratorn.lk@gmail.com

เอกสารประกอบข่าว
  > Call for paper
  > Application Form

Like: 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายจะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็น 3 เรื่อง

1. การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

3. วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน

ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/และ PDF มาที่research.docp@gmail.com โดยเปิดรับโครงการวิจัยตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร ส่งข้อเสนอโครงการที่ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

สอบถามรายละเอียด

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

โทร.02 247 0013 ต่อ 1308-10,1315

โทรสาร.02 645 3059 
Like: 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)" จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th/project (ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 2557 
   กรอบการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557 
   ประกาศ ปปช1 
    ประกาศ ปปช2 
   ประกาศ ปปช3 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 489 และโทรสาร 0 2940 5495

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

----------------------------

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

            . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และหรือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และหรือนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด (ดูรายละเอียด ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

                          ที่มีความสอดคล้องกับ บ นโยบายสภามหาวิทยาลัย๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๓.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๓.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเคยพิจารณาไม่สนับสนุน และไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

             ๒. งบประมาณสนับสนุน

                 ๒.๑ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๓ แสนบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย

หน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น   

                 ๒.๒ สำหรับนักวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการวิจัยที่นอกเหนือจาก ข้อ ๒.๑

         ๓. คุณสมบัติของผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย

               ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

               ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

               ๓.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

                   ๓.๔ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า ๒ โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือเมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมแล้วไม่เกิน ๒ โครงการ

                          ๓.๕ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ การค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

                ๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

  ๔. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                ๔.๑ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย (RIS: RMUTSV) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

                 ๔.๒ การจัดทำรายละเอียดโครงการ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

                           ๔.๒.๑ โครงการใหม่ จัดทำรายละเอียด ข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-1 ด สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย และ แบบ ว-1ช สำหรับโครงการชุด จำนวน ๓ ชุด

                       ๔.๒.๒ โครงการต่อเนื่อง รายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๑ พร้อมรายงานความก้าวหน้า                  จำนวน ๑ ชุด ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)              ๔.๓ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 ๔.๓.๑ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

                                 ๔.๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตาม ข้อ ๔.๒ จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

               ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

 ๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ ในข้อ ๑ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย

 ๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

             . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดประเด็นการวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

               ๒.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

               ๒.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

               ๒.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร

               ๒.๔ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ เงินรายได้เกินกว่า ๒ โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน

               ๒.๕ ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ การค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

               ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

  ๓. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                               ๓.๑ ทุนนี้มีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน  ๑  ปี

              ๓.๒ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ทุนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

                               ๓.๓ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยพิจารณา ภายในวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน ๒๕๕๗

                       ๓.๔ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-1 ด จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน ๑ ชุด (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

                 ๓.๕ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศสนับสนุนการทำวิจัย ให้ดำเนินการ กรอกรายละเอียดโครงการวิจัย ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย (RIS: RMUTSV) และ จัดทำสัญญาขอรับทุนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากรับทราบผลการประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ

              ๔. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละหน่วยงาน

๔.๒ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นชอบโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางระบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผลสำเร็จของการวิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 

 ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำแบบเสนอ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งมาที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อนำสู่การพิจาณาต่อไป

 
 ประกาศโครงการ  แบบจัดทำข้อเสนอโครงการ หนังสือเชิญส่งข้อเสนอ 


 

Like: 

ด้วย  Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2015 – มีนาคม 2016

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

2) มีอายุไม่เกิน 49 ปี นับในวันที่สมัคร

3) มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี

4) ไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในอดีตหรือปัจจุบัน

5) ดำรงตำแหน่งในต้นสังกัดเดิมและจะกลับมาปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน

6) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง

The Matsumae International Foundation 4-14-46 Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043  JAPAN

Fax: +81-3-3301-7601

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

Download เอกสาร 

   Fellowship Announcement 

   Application Form

Like: 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัย ทางด้านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งครอบคลุมหัวเรื่อง ดังนี้

1) การใช้สิทธิ์ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) การสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย

3) การนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง

5) งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมือง

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอพิจารณนารับทุนวิจัยดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โทรศัพท์ 02-1419707 โทรสาร 02-1438198 เว็บไซต์: http://www.pdc.go.th/

Like: 

ด้วยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เปิดรับสมัครผู้รับทุนวิจัยในโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassador's Scholarshipประจำปี 2557 ซึ่งเป็นทุนสำหรับวิจัยในระดับปริญญาโท ระยะเวลาจำนวน 1 ปี จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ประเทศละ 3 ทุน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้รับโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมและการทำงานวิจัยภายใต้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือผ่านเครือข่ายที่เกิดจากกลุ่มนักศึกษา และเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณสมบัติ:
1.ผู้รับสมัครทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภาครายวิชาแล้ว
2.มีความสนใจในหัวข้อการวิจัยที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงกำหนด คือ
                                           - Rural Development For Sustainable Livelihood
                                           - Trade and Investment Facilitation
                                           - Human Migration

(หมายเหตุ: หัวข้อนำเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นภูมิภาคย่อยและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
กำหนดการปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mekonginstitute.org/minzas

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

----------------------------

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญหากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นว่ายังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย แต่ไม่ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

             . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดแผนงานวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

                                     ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หรือนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

              ๒. งบประมาณสนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

               มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

         ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

           ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

               ๓.๒ ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินมาก่อน

                ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

                              ๓.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนตามประกาศนี้ สามารถขอได้ไม่เกิน ๑ โครงการ

                             ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

  ๔. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                ๔.๑ จัดทำรายละเอียดโครงการ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ตามรายละเอียดดังนี้

                       ๔.๑.๑  ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1 ด  จำนวน ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน ชุด

                               ๔.๑.๒  หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยง จำนวน ชุด

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้คณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

       ๔.๓ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ จัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๔.๓.๒ ผู้รับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

              ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้

                                     

 

                                                        

Like: 

Pages