ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการส่งเสนอของบประมาณ แต่ละแหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal/Full Proposal) สำหรับส่งขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ที่ประกาศรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

Like: 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ และนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ สัญญารับทุน ข้อเสนอการวิจัย ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) ให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการวิจัย ต่อไป

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน  (Fundamental Fund; FF) นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณบริหารจัดการทุนวิจัย ดังต่อไปนี้
1. แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 19,295,000 บาท
2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่  จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 17,139,000 บาท
3. แผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,234,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณ 2,051,000 บาท
งบประมาณรวม 43,719,000 บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยตามข้อ 1 - 3 จัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ และนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) ให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการวิจัย ต่อไป
ประกาศ  ณ  วันที่    31   ตุลาคม พ.ศ. 2566

Like: 

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก 2 แหล่งทุน ได้แก่ 1) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2) งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี” ตามที่ได้ประกาศไปแล้ว ยกเว้นข้อเสนอการวิจัยแผนงานวิจัยที่ 13 ที่ไม่ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

           1.2 คณะผู้วิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงาน หรือที่ข้อมูลนักวิจัย/ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ครบถ้วนในระบบ RISS และระบบ NRIIS จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

           1.3 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

           1.4 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ สกสว. กำหนด

          2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

          2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแทนเพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          2.2 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เพื่อขอรับทุนตามประกาศนี้ได้แหล่งทุนละไม่เกิน 1 โครงการ

          2.3 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          2.4 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS หรือติดค้างงานวิจัย หรือมีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS ระบบ NRIIS

          2.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. แผนงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ของแผนงานวิจัย 1-8 ควรเป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)  

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และมืออาชีพ

แผนงานวิจัยที่ 1.  แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 2.  แผนงานวิจัยการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 4.  แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับหน่วยงานภายนอก

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง

แผนงานวิจัยที่ 3.  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 5.  แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานวิจัยที่ 6. แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงานวิจัยที่ 7. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลาง และมืออาชีพ

แผนงานวิจัยที่ 8 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณเชิงพื้นที่ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัยย่อยดังนี้

                     8.1 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม

                     8.2 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

                     8.3 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

                     8.4 แผนงานวิจัยย่อยเพื่อการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                     8.5 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานวิจัยที่ 13 แผนงานวิจัยสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของประเทศ (Flagship)

         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ให้เป็นไปตามแหล่งทุนกำหนด รายละเอียดแผนงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการคัดเลือก (Commissioning) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน

4. แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน

4.1 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนับสนุนโครงการเดี่ยว รายละเอียดดังนี้

      4.1.1 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 50,000 บาท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เกิน 100,000 บาท

      4.1.2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อวิจัยสถาบัน โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 30,000 บาท โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เกิน 50,000 บาท

4.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

      4.2.1 สำหรับโครงการเดี่ยว แผนงานที่ 1-7 และ 13 สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท  

      4.2.2 สำหรับชุดโครงการ แผนงานที่ 8 และ 13 สนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 3,000,000 บาท

5. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          5.1 นักวิจัย จัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและรายละเอียด ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามรายละเอียดดังนี้

                 - งบประมาณเงินรายได้ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

                 - งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ส่งข้อเสนอการวิจัยตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

          5.2 คณะ/วิทยาลัย รวบรวมไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 5.1 ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลากำหนด พร้อมแบบบัญชีรายชื่อ (แบบ บช-3 จากรอบ concept proposal) ข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย

6. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

         6.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

         6.2 รูปแบบการพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

         6.3 สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามระยะเวลาและรายละเอียดกำหนดต่อไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

Like: 

          เพื่อให้การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการเสนอของบประมาณแต่ละแหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) สำหรับส่งขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ที่ประกาศรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามประกาศฯ

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

Like: 
     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การเสนอของบประมาณอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณด้าน ววน. ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
          1. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
1.1 ข้อเสนอการวิจัยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ดูรายละเอียด ได้จากhttp://plan.rmutsv.ac.th/)
1.2 ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน และต้องส่งผลผลิตการวิจัยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายปี
1.3 คณะผู้วิจัย ที่ข้อมูลนักวิจัย/ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ครบถ้วนในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย
1.4 ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS และระบบ NRIIS และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือขยายเวลาทำการวิจัย
1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานวิจัย
1.6 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
       ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ สกสว.กำหนด
         2. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย (Output/Outcome/Impact) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
            2.1 ผลผลิต (Output) ระบุผลที่เกิดขึ้นเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งต้องระบุไว้ในผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของโครงการอย่างชัดเจน และงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 
            2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ระบุรายละเอียดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลผลิตที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยต้องระบุผู้ใช้ (Users) อย่างชัดเจน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากการวิจัยมาใช้อย่างไร 
            2.3 ผลกระทบ (Impact) ระบุรายละเอียดผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์เป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
         3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
           3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ
  กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
           3.2 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เพื่อขอรับทุนตามประกาศนี้ได้เพียง 1 โครงการ
           3.3 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน
           3.4 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS หรือติดค้างงานวิจัย หรือมีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS ระบบ NRIIS 
           3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
         4. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) Basic Research Fund กำหนดกรอบวิจัยที่สำคัญตามพันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีเป้าหมายการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 โดยมีประเภททุนวิจัยดังนี้
               4.1 ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 45 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2567
โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมกันเกิน 8 โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565 (นับรวมการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการ) เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยตามกลุ่มสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               4.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 65 ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย ดังนี้
                    4.2.1 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงวัย 
                    4.2.2 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
                    4.2.3 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์เมือง 
                    4.2.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    4.2.5 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ/โลจิสติกส์/อิเล็กทรอนิกส์
          5. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้ลิ้งค์ด้านล่าง)
              5.1 การรวบรวมข้อเสนอการวิจัยก่อนส่งให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้
                    5.1.1 นักวิจัย จัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามรายละเอียดดังนี้
                                 ก. ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ลิ้งค์ สำหรับส่ง  Concept paper
                                 ข. ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
                    5.1.2 คณะ/วิทยาลัย รวบรวมไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 5.1.1 ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลากำหนด พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3 
              5.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ตามรายละเอียดดังนี้ 
                    5.2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตามข้อ 5.1  แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ส่วนรายละเอียดการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อ สกสว. ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบ 
                    5.2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.4 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือไม่ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ สกสว. ทุกกรณี
                               กรณีโครงการต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5.2.1 พร้อมรายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช/ด
           6. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
                     6.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
                           ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 10 นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด
                     6.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สกสว. ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่ สกสว.กำหนด
 
                              ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
                                              ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย
Like: 

 

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

   ยุทธศาสตร์ที่ 3
      P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด
        N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
         
  • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต
         
  • N36 (S3P18) “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)
        N37 (S3P18) ) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
         
  • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่นๆ
      P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
        N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
         
  • “High Caliber Impact Oriented Researchers” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
         
  • “High Caliber Impact Oriented Researchers” โจทย์วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
           
   ยุทธศาสตร์ที่ 4
      P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น
        F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
         
  • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
         
  • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG
         
  • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย ASEAN Talent Mobility
         
  • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและพัฒนา ระดับหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการศึกษา ด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
        N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
         
  • การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนงานได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/2222/

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยรับรองในระบบวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

…………………………............

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุน

การทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

 

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    1.2 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)   

    1.3 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

    1.4 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย

    1.5 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9.2
ข้อ 9.3 และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้

    1.6 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

    ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ยกเว้นข้อ 3.3 ทุนวิจัยสถาบัน ให้โอกาสกับบุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อทำวิจัยสถาบัน

    ข. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ในข้อ 3.3 ทุนวิจัยสถาบัน โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน         

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่มีแผน หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยที่ปรึกษาโครงการจะต้องไม่มีสัดส่วนในโครงการ

    2.5 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมกันเกิน 5 โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565 (นับรวมการเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงาน)

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือขยายเวลาทำการวิจัย

    2.7 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างการส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 และผลผลิตที่กำหนดไว้ในกรอบทุนวิจัยที่เคยรับงบประมาณ

    2.8 ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะค้างส่งงานวิจัยปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือขยายเวลาทำการวิจัย
จะมีผลต่อการให้คะแนนในโครงการ และการจัดลำดับความสำคัญ

 

3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้

    3.1 ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้

           หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

           เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ตามกลุ่มสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

 

    3.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

    3.2.1 ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

             เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท

 

     3.2.2 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุนสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

             1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบ สำหรับการนำไปต่อยอดการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ  

             2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

 

      3.2.3 ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือ ต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ

              2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

 

       3.2.4 ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

                หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ประกอบการ  

                2) มีเอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

 

       3.3 ทุนวิจัยสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัยมาพัฒนางานประจำ ของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 30,000 บาท

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผลผลิตจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ เกิดเทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

         

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    4.1 นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยและเอกสาร ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด รายละเอียดต่อไปนี้

           1) แบบ ว-1 ด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ 1 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(1)

           2) แบบฟอร์มงบประมาณแบบแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ในรูปแบบ Excel ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น แตกตัวคูณ-ตามด้วยชื่อของนักวิจัย เช่น แตกตัวคูณ-สุชาติ

          3) เอกสารแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

          4) เอกสารแสดงข้อมูลบทความทางวิชาการจาก google scholar (สำหรับหัวหน้า และผู้ร่วมโครงการวิจัยที่เป็นสายวิชาการ)

          กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย ผ่านระบบ DRMS (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

    4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3

    4.3 หน่วยงาน สรุปข้อมูลรายชื่อข้อเสนอการวิจัยและจัดทำหนังสือนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

    4.4 ข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และให้การสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขมีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ 2 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(2) และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 10 นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

    5.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามลำดับความสำคัญ ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    8     มีนาคม  พ.ศ. 2565

Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »