ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด/คัดเลือกรางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวด/คัดเลือก 

รางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • รางวัลประเภทบุคคล  Download แบบฟอร์ม P_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

          ประเภทที่ 1 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านผลงานวิจัยสะสมรวมระดับชาติและนานาชาติ  จำนวน  3 ประเภทรางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                       (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                       (3) นักวิจัยระดับดี

          ประเภทที่ 2 : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น : ผลงานวิจัยสะสมรวมระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

            หมายเหตุ : เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเข้าเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

           

           ประเภทที่ 3 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการได้รับทุน จำนวน 3 รางวัล 

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

          ประเภทที่ 4 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                     (3) นักวิจัยระดับดี

        ประเภทที่ 5 : รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยดีเด่น : ด้านการประสานงานวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

       ประเภทที่ 6 :  รางวัลบุคคลภายนอกดีเด่น : ด้านการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จำนวน 15 รางวัล *เกียรติบัตร  Download แบบฟอร์ม O1_ORA_RDI Click

                      (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  3 รางวัล             

                      (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์    จำนวน 3 รางวัล

                      (3) กลุ่มบริหารและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 รางวัล 

                      (4) กลุ่มเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 3 รางวัล

                      (5) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม จำนวน 3 รางวัล

 

  • รางวัลประเภทหน่วยงาน  Download แบบฟอร์ม O_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทหน่วยงาน Click 

                 

                ประเภทที่ 7: รางวัลหน่วยงานระดับคณะดีเด่น : ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 3 รางวัล

                      (1) หน่วยงานระดับดีเด่น

                      (2) หน่วยงานระดับดีมาก

                      (3) หน่วยงานระดับดี

                 ประเภทที่ 8: รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น : ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 1 รางวัล

 

  • รางวัลประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  Download แบบฟอร์ม I_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

                 ประเภทที่ 9 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 รางวัล

                      (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  3 รางวัล             

                      (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์    จำนวน 3 รางวัล

                      (3) กลุ่มบริหารและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 รางวัล 

                      (4) กลุ่มเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 3 รางวัล

                      (5) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม จำนวน 3 รางวัล


  • แบบฟอร์มเสนอผลงาน

Download แบบฟอร์ม P_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

 Download แบบฟอร์ม O1_ORA_RDI Click *เฉพาะบุคคลภายนอก

 Download แบบฟอร์ม O_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทหน่วยงาน Click 

 Download แบบฟอร์ม I_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click   * เฉพาะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Like: