ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวด/คัดเลือก 

รางวัลหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • รางวัลประเภทบุคคล  Download แบบฟอร์ม P_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

          ประเภทที่ 1 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านผลงานวิจัยสะสมรวมระดับชาติและนานาชาติ  จำนวน  3 ประเภทรางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                       (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                       (3) นักวิจัยระดับดี

          ประเภทที่ 2 : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น : ผลงานวิจัยสะสมรวมระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

            หมายเหตุ : เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเข้าเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

           

           ประเภทที่ 3 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการได้รับทุน จำนวน 3 รางวัล 

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

          ประเภทที่ 4 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                     (3) นักวิจัยระดับดี

        ประเภทที่ 5 : รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยดีเด่น : ด้านการประสานงานวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

                      (1) นักวิจัยระดับดีเด่น

                      (2) นักวิจัยระดับดีมาก

                      (3) นักวิจัยระดับดี

       ประเภทที่ 6 :  รางวัลบุคคลภายนอกดีเด่น : ด้านการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จำนวน 15 รางวัล *เกียรติบัตร  Download แบบฟอร์ม O1_ORA_RDI Click

                      (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  3 รางวัล             

                      (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์    จำนวน 3 รางวัล

                      (3) กลุ่มบริหารและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 รางวัล 

                      (4) กลุ่มเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 3 รางวัล

                      (5) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม จำนวน 3 รางวัล

 

  • รางวัลประเภทหน่วยงาน  Download แบบฟอร์ม O_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทหน่วยงาน Click 

                 

                ประเภทที่ 7: รางวัลหน่วยงานระดับคณะดีเด่น : ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 3 รางวัล

                      (1) หน่วยงานระดับดีเด่น

                      (2) หน่วยงานระดับดีมาก

                      (3) หน่วยงานระดับดี

                 ประเภทที่ 8: รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น : ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 1 รางวัล

 

  • รางวัลประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  Download แบบฟอร์ม I_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

                 ประเภทที่ 9 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 รางวัล

                      (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  3 รางวัล             

                      (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์    จำนวน 3 รางวัล

                      (3) กลุ่มบริหารและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 รางวัล 

                      (4) กลุ่มเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 3 รางวัล

                      (5) กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม จำนวน 3 รางวัล


  • แบบฟอร์มเสนอผลงาน

Download แบบฟอร์ม P_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click 

 Download แบบฟอร์ม O1_ORA_RDI Click *เฉพาะบุคคลภายนอก

 Download แบบฟอร์ม O_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทหน่วยงาน Click 

 Download แบบฟอร์ม I_ORA_RDI : ส่งผลงานประเภทบุคคล Click   * เฉพาะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Like: 

 ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดจัดงาน "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020" ภายใต้ Theme "EGAT Smart Energy Solutions" ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี 

   ในการนี้ กฟผ. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมงานฯ โดยไม่จำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร 0 2436 4990 หรือ E-mail:navapan.pir@egat.co.th ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

Like: 

มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ใน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 

ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2563

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2563

ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ข้อมูลที่พัก

​ที่พักที่ใกล้มหาวิทยาลัย(สถานที่จัดโครงการ)


 

Like: 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยในการปรับปรุงต้นฉบับบทความวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยจากหน่วยงานท่านที่สนใจและที่จะต้องส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

 

หลักสูตรที่1 : การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และ การเขียนเอกสาร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-TH

 

หลักสูตรที่2 :  การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานชาติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติสามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความวิจัยผ่านทาง http://bit.ly/Manuscript-UK

 

ทั้งนี้ โครงการอบรมทั้ง 2 โครงการมีช่วงระยะเวลาในลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มคนละช่วงเวลาขอให้นักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งทางผู้จัดจะให้สิทธิ์สำหรับนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งไฟล์บทความฉบับเต็มก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ทาง http://rdi.rmutsv.ac.th อีกครั้ง

Like: 

 

 

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.  หลักการและเหตุผล

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกำกับดูแลด้านมาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทำดัชนีต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเข้าอบรมให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.

 

 ๒.  วัตถุประสงค์

 

          ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

          ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้

          ๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร

             ๑. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา  จำนวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้

หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view

๑ ชั่วโมง

หมวดที่ ๒ การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก

๒ ชั่วโมง

หมวดที่ ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

๒ ชั่วโมง

หมวดที่ ๔ การออกแบบการวิจัย                               

๑. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล         

๒. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล  

๓. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง ๓ รูปแบบการวิจัยดังนี้ (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔)

หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒)

๘ ชั่วโมง

หมวดที่ ๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม

ไปสู่การใช้ประโยชน์

 

๓ ชั่วโมง

        ๒. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จำนวน   ๑๙ ชั่วโมง ดังนี้

ปฏิบัติการที่ ๑ กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

๒ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

๒ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๓ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

๘ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัย

ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

๓ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๕ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัย

ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

๓ ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ ๖ บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

๑ ชั่วโมง

 

๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  จำนวน ๒ ชั่วโมง

   ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนำสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม

 

๔. วิธีการฝึกอบรม

          ๔.๑   การบรรยาย

          ๔.๒   ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน

          ๔.๓   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

๕. วิทยากร

๕.๑ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช.ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ร่วมกัน

๕.๒ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ

 

๖. คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ๑. วุฒิการศึกษา                     ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

          ๒. อายุ                                ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร

          ๓. สัญชาติ                           ไทย

          ๔. ประสบการณ์การทำงาน        ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

          ๕. ประสบการณ์ด้านการวิจัย      มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี และ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

          ๖. คุณสมบัติเฉพาะด้าน          ๖.๑ กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

                                                   ๖.๒ กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

                                                   ๖.๓ กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

          ๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

          ๘. หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

 

๗. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          จำนวนรุ่นละประมาณ ๕๐-๗๐ คน

 

๘. ระยะเวลาการฝึกอบรม

          รุ่นละ ๕ วัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๔๐ ชั่วโมง

 

๙. วันและสถานที่ฝึกอบรม

            วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

๑๐. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร ๐๗๕-๒๐๔๐๗๐ มือถือ ๐๙๒-๒๖๐-๐๔๓๙ E-mail : chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

 

๑๑. การประเมินผล

         ๑๑.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

         ๑๑.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก

            ๑๑.๒.๑  จำนวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ

            ๑๑.๒.๒  ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

            ๑๑.๒.๓ ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม

 

๑๒. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม

เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย

        ๑๒.๑ ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

        ๑๒.๒ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร

 

๑๓. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

             โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

             ๑๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของจำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ

             ๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

 

๑๔. งบประมาณ

             งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับงบประมาณของหน่วยงานเครือข่าย/หน่วยงานผู้จัด หรืองบประมาณหน่วยงานผู้จัด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการฝึกอบรม

 

๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

             ๑๕.๑  สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบ

             ๑๕.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ๑๕.๓  ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ

             ๑๕.๔   เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิตและภาคบริการ 

             ๑๕.๕  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

             ๑๕.๖  ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย

 

๑๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑๗๙ ม.๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐ โทร ๐๗๕-๒๐๔๐๗๐ มือถือ ๐๙๒-๒๖๐-๐๔๓๙ E-mail : chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

        

     

Like: 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP"

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่   https://www.thaimedresnet.org

Like: 

Pages