ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

…………………………............

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุน

การทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

 

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    1.2 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)   

    1.3 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

    1.4 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย

    1.5 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9.2
ข้อ 9.3 และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ 3 ในประกาศนี้

    1.6 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

    ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ยกเว้นข้อ 3.3 ทุนวิจัยสถาบัน ให้โอกาสกับบุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อทำวิจัยสถาบัน

    ข. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ในข้อ 3.3 ทุนวิจัยสถาบัน โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน         

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่มีแผน หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยที่ปรึกษาโครงการจะต้องไม่มีสัดส่วนในโครงการ

    2.5 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมกันเกิน 5 โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565 (นับรวมการเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงาน)

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือขยายเวลาทำการวิจัย

    2.7 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างการส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 และผลผลิตที่กำหนดไว้ในกรอบทุนวิจัยที่เคยรับงบประมาณ

    2.8 ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะค้างส่งงานวิจัยปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือขยายเวลาทำการวิจัย
จะมีผลต่อการให้คะแนนในโครงการ และการจัดลำดับความสำคัญ

 

3. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้

    3.1 ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้

           หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

           เป็นทุนวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ตามกลุ่มสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

 

    3.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

    3.2.1 ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

             เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท

 

     3.2.2 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุนสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

             หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

             1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบ สำหรับการนำไปต่อยอดการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ  

             2) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

 

      3.2.3 ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือ ต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ

              2) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

 

       3.2.4 ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท

                หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                1) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ประกอบการ  

                2) มีเอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

 

       3.3 ทุนวิจัยสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัยมาพัฒนางานประจำ ของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน 30,000 บาท

              หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

              เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผลผลิตจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ เกิดเทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

         

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    4.1 นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยและเอกสาร ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด รายละเอียดต่อไปนี้

           1) แบบ ว-1 ด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ 1 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(1)

           2) แบบฟอร์มงบประมาณแบบแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ในรูปแบบ Excel ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น แตกตัวคูณ-ตามด้วยชื่อของนักวิจัย เช่น แตกตัวคูณ-สุชาติ

          3) เอกสารแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

          4) เอกสารแสดงข้อมูลบทความทางวิชาการจาก google scholar (สำหรับหัวหน้า และผู้ร่วมโครงการวิจัยที่เป็นสายวิชาการ)

          กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย ผ่านระบบ DRMS (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

    4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3

    4.3 หน่วยงาน สรุปข้อมูลรายชื่อข้อเสนอการวิจัยและจัดทำหนังสือนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

    4.4 ข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และให้การสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขมีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ 2 ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(2) และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 10 นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

    5.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามลำดับความสำคัญ ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    8     มีนาคม  พ.ศ. 2565

Like: