สถาบันวิจัยฯ-- ม.ราชภัฏสารคามจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18-19 กย.57

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดม, Jena University (Germany), University of Prof.Dr.Moestopa (Indonesia), Nippon Veterinary and Life Science University (Japan), West Visayas State University (Phillippines), University of South East Asia (Cambodia), Vinh University (Vietnam), National University of Laos (Laos), และ SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Methematics : RECSAM (Malaysia) จัดประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : บูรณาการงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่อาเซียน (International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Integrated Creative Research for Lacal Development toward the ASEAN Economic Community) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Like: