สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ 28-30 สค. 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หัวข้อ เทคโนโลยีก้าวล้ำและเหมาะสมสำหรับสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eng.rmuti.ac.th/stiswb2014/
Like: