สถาบันวิจัยฯ--ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา เชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/index.php/th/
Like: