สถาบันวิจัยและพัฒนา || ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2558 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายจะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็น 3 เรื่อง

1. การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

3. วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน

ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/และ PDF มาที่research.docp@gmail.com โดยเปิดรับโครงการวิจัยตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร ส่งข้อเสนอโครงการที่ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

สอบถามรายละเอียด

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

โทร.02 247 0013 ต่อ 1308-10,1315

โทรสาร.02 645 3059 
Like: