ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ"การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่"

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในงานเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 นั้น

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่" ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และประชุมวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตามลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfil57i4mPzAr8GM16ACr5PDI2xPduziLklVFAtXwNUlVx33A/viewform และเมื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวครบถ้วน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: