สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series) ดังนี้

1. หลักการ “ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
2. หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญท่านหรือบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามแผ่นพับแนะนำหลักสูตร ซึ่งท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://nstdaacademy.com/lca

http://nstdaacademy.com/cfp

http://nstdaacademy.com/

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: