วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยาลัยนอร์ทเทิdownloadร์น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยาผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อ. 201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 055517488 ต่อ 808 หรือ research.northern@gmail.com

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: