บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving forward 2021" วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving forward 2021"
วันที่ 15 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

โดยสามารถส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: