สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จึงได้จัด
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14  ขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากแนวความคิดระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลง
ทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอลงเว็บไซต์  http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
(หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ตันสาย หรือ นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 08-6440-2639

Like: