มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563

………มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่
2 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน
ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

………ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ หรือติดต่อ นางสาว
พรรณวิกา โชคพิกุลทอง ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341545 – 6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377 และส่งผลงาน
เข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ

Like: