สถาบันวิจัย||ทุนวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางจาก วช ปี 2557

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)" จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th/project (ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 2557 
   กรอบการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557 
   ประกาศ ปปช1 
    ประกาศ ปปช2 
   ประกาศ ปปช3 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 489 และโทรสาร 0 2940 5495

Like: