ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จัดประชุมวิชาการสถิติ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาตร์ได้จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "Statistical Challenges in Data-Driven Disruption" ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมดิเอ็มเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ บุคลากรภาครัฐและเอกชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.cmustat.com/stat2019/index.html หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่

Like: