(สถาบันวิจัยและพัฒนา)ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นชอบโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางระบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผลสำเร็จของการวิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 

 ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำแบบเสนอ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งมาที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อนำสู่การพิจาณาต่อไป

 
 ประกาศโครงการ  แบบจัดทำข้อเสนอโครงการ หนังสือเชิญส่งข้อเสนอ 


 

Like: