ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals : UNSDGs 2020) ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย จำนวน 11 สาขา และบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการวารสารจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งอยู่ในฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1,ASEAN Citation Index (ACI) และ Google Scholar หรือตีพิมพ์ในเล่มประกอบการประชุมฯ (Proceedings)

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมในรูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ๋์ 2563

Like: