ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ ” วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th  สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์  : 0 3570 9097

โทรสาร    : 0 3570 9097

Like: