มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

         การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15 NU Research and Innovation Towards Sustained Society วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกทั้ง กำหนดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/

 

image01

 
Like: