สถาบันวิจัยฯ || สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัย ทางด้านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งครอบคลุมหัวเรื่อง ดังนี้

1) การใช้สิทธิ์ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) การสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย

3) การนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง

5) งานวิจัยเกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมือง

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอพิจารณนารับทุนวิจัยดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โทรศัพท์ 02-1419707 โทรสาร 02-1438198 เว็บไซต์: http://www.pdc.go.th/

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: