ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Like: