ประกาศรายชื่อนักวิจัย/อาจารย์ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ "การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ"

ประกาศรายชื่อนักวิจัย/อาจารย์ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
"การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ"
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Like: