ทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ มทร.ศรีวิชัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

----------------------------

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่าการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญหากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นว่ายังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย แต่ไม่ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

             . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดแผนงานวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

                                     ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หรือนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

              ๒. งบประมาณสนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

               มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

         ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

           ๓.๑ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

               ๓.๒ ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินมาก่อน

                ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

                              ๓.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนตามประกาศนี้ สามารถขอได้ไม่เกิน ๑ โครงการ

                             ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

  ๔. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                ๔.๑ จัดทำรายละเอียดโครงการ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ตามรายละเอียดดังนี้

                       ๔.๑.๑  ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1 ด  จำนวน ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน ชุด

                               ๔.๑.๒  หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยง จำนวน ชุด

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้คณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

       ๔.๓ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ จัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๔.๓.๒ ผู้รับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)  ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

              ๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้

                                     

 

                                                        

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: