ประกาศ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ และ เงินรายได้ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 โครงการ งบประมาณรวม 26,657,900 บาท โดยแบ่งออกตามผลผลิต ดังนี้

             1.1 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1,801,300 บาท

             1.2 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 5,883,100 บาท

             1.3 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณรวม 18,973,500 บาท

2. โครงการวิจัย – เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 233 โครงการ งบประมาณรวม 7,642,200 บาท โดยแบ่งออกตามประเภทการวิจัย ดังนี้

              2.1 การวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 215 โครงการ งบประมาณรวม 7,316,200 บาท

              2.2 การวิจัยสถาบัน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 326,000 บาท

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

              ประกาศ  ณ  วันที่   12    ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                            รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: