ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

          1.2 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณจะต้องส่งภายใต้แผนบูรณาการเท่านั้น และจะต้องมีผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          1.3 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานวิจัย

          1.4 คณะผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

          ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทำการวิจัยหรือโครงการขยายเวลาทำการวิจัย

          1.5 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนงานวิจัยและแนวปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้

          1.6 ข้อเสนอการวิจัยมีการกำหนดผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือเป้าหมายผลผลิตไว้อย่างชัดเจน

          1.7 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการของแผนบูรณาการกำหนด (ถ้ามี)

2. เป้าหมายของผลผลิตการวิจัย (Output) และงบประมาณสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          กรณีชุดโครงการวิจัยต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายโครงการย่อย

          กรณีโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องส่งผลผลิตการวิจัยเป็นรายปี

3. คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อย

          3.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ

         กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนแทน เพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          3.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          3.3 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย (RISS) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รวมถึงข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRMS (ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/123 เรื่อง ขอให้เร่งรัดนักวิจัยรายงานผลงานวิจัยและปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

          กรณีการพิจารณาการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ การค้างส่งผลผลิตงานวิจัย ของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  ที่รับทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2560 จะพิจารณาจากสถานะการติดค้างในระบบ RISS และ NRMS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สิ้นสุดการขยายเวลาโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

          3.4 หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยขอรับทุนตามประกาศนี้ได้ไม่เกิน 2 โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย

         3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย                                      

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

          4.1 นักวิจัย จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 ชุด พร้อม CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

4.1.1 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา (แบบ ป-1)

4.1.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการตามกรอบการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของกลุ่มนักวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ ว -1ด,แบบ ว –1ช) พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะกรรมการพิจารณา  (แบบ ป-1) และจัดส่งแบบฟอร์มเสนอแผนบูรณาการ (แบบ บณ-1)

4.1.3 กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4.1.4 กรณีโครงการต่อเนื่อง จัดส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าจำนวน 1 ชุด   ตามแบบ ต-1ช/ด  (รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

          4.2 คณะ / วิทยาลัย รวบรวมข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 4.1 จำนวน 5 ชุด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปฏิทินแนบท้ายประกาศ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.2.1 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย แบบ บช-3

4.2.2 CD ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในแบบ PDF (.PDF) และตั้งชื่อไฟล์ ตามลำดับในแบบ บช-3   (1 แผ่น ต่อ 1 คณะ/วิทยาลัย)

        4.3 การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

4.3.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่ วช. กำหนดเท่านั้น พร้อมยืนยันการส่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ วช. ต่อไป

4.3.2 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ Matching fund, เอกสารรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, เอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานกรณีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อัตราจ้าง เป็นต้น

         กรณี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.3  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอระงับสิทธิ์การส่งข้อมูลให้ วช. ทุกกรณี

5. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

5.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ  สำนักงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

                          ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                             รักษาราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: