ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

สำนักเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงที่ อีเมล PCPMD@asean.org

May 16, 2012 - ASEAN Cooperation Project Proposal Template Annex 1 Project Proposal
Like: