ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”

ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

Like: