สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญประชุมแจ้งกรอบการวิจัย

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนุบสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 08.00-17.00 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย โดยลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่ http://rpc.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556

Like: