ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

เพื่อให้การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสำรวจความสนใจ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันให้กับผู้สนใจขอทุนสนับสนุนต่อไป ตาม URL ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DuPPPdTzKrnSp8n-8kRM_PYSCADa4vphZl0hE3d3Hwo/edit

 

Like: