ขอเชิญนักวิจัยที่จะเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมโครงการ “จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย”

          ในการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนต้องอยู่ภายใต้แผน บูรณาการฯ  นั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศมากที่สุด สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย” ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซากุระ  แกรนด์ วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมระดมความคิดแผนบูรณาการฯ ตามไฟล์สรุปแผนบูรณาการฯ63 ดังแนบ

          ทั้งนี้ให้ผู้สนใจเข้าร่วม ส่งแบบตอบรับ(ดังแนบ)ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 นี้

Like: