มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability: (ICSSS 2017)) ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.rmu.ac.th/icsss2017 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-4372-2118 ต่อ 319, 320

Like: