"งานวันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพฯ


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัยต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวงตลอดจนสถาบันองค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชน ทั่วประเทศ ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่มตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
     - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานฯ มายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. หรือทาง E-mail: lnventorday.rekm@nrctgo.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทาง Website : http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th

 
 
Like: