ขอเชิญผู้สนใจและบุคลากรเข้าร่วมงานอบรม "ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมในคน"

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งจะดำเนินการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หลักสูตรพื้นฐาน (Basic course) สำหรับนักวิจัยใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน หรือเคยเข้ารับการอบรมมาแล้วและต้องการทบทวนความรู้พื้นฐาน ใช้เวลา 1 วัน โดยเนื้อหามีทั้งทฤษฎี การบรรยาย การตอบข้อซักถาม และขั้นตอนในการส่งขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

2. หลักสูตรทบทวน (Refresher Course)  สำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานมาแล้ว ใช้เวลาครึ่งวัน มีการแจกกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม และการตอบข้อซักถาม และ มีการบรรยายประเด็นปัญหาที่สำคัญหรือเป็นข้อถกเถียง นำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

Like: