การประชุมทางวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2" The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment วันที่ 15 ธันวาคม 2560

การประชุมทางวิชาการ 
NUNatGEN
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”
“The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การประชุมทางวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2"

The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก

Deadline submission: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 25 สิงหาคม 2560 [ขยายเวลา] / วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 20 กันยายน 2560

http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2017/index.php

Like: