ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (์NBTC Annual Review 2017) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ academynbtc@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nbtc.go.th

Like: