มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
>>> http://research.kpru.ac.th/conference4
และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป