นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน Thailand Research Expo 2017

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน Thailand Research Expo 2017 


1.ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากวิทยาลัยรัตภูมิ
   1. นายอานูวา มามุ
   2. นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
   3. นายปรัชทวี ทองมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุห์ดี นิเซ็ง
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล 
1.รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ
2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก

2.ผลงานเรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค" นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   1.นาย วัชรพงศ์ ถาวรกิจ
   2.นาย มารุพงษ์ พุกกะณะสุท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร จารุวัฒน์ เจริญจิต
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล
1.ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น(รางวัลที่ 1)
2.ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี(รางวัลที่ 3)


*ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานศรีวิชัยแฟร์ 2017

Like: