มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ขึ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 ณ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

โดยมี ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้

1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์

4. กฎหมายกับการพัฒนา

5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

Like: