รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships”

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมอบให้นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี
 (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
 (4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทุน “Endeavour Scholarships and Fellowships”  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว

 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://intemationaleducation.gov.au/endeavour  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร. 0-2344-6490 หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkkadfat.gov.au  

Like: