ให้นักวิจัยทุกท่านปรับปรุงข้อมูลตนเองในระบบ NRMS

          เนื่องจาก วช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง ในการเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยจากระบบ NRMS กับข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ในการตรวจสอบนักวิจัย ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ แต่ยังขาดการยืนยันจากหน่วยงาน ตลอดจนการเพิ่มเติมข้อมูลนักวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักวิจัยได้อย่างเต็มที่ วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ ดังนี้

          1. ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลขอลนักวิจัยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานต้นสังกัด, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
          2. ให้นักวิจัยในหน่วยงานของท่าน(เฉพาะนักวิจัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอของบประมาณการวิจัยต่อไป

           
  เข้าสู่ระบบ NRMS เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย http://www.nrms.go.th/
 
NRMS : National Research Management System (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ)
Like: