มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาระดับบัญฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

             โดยผู้สนใจเสนอผลงานในแบบเเสดงความจำนง  และจัดส่งต้นฉบับผลงานเรื่องเต็มที่จัดตามรูปแบบที่กำหนดมาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 25560 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th  

             โปรดศีกษารายละเอียดของการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th

               หมดเขตรับเรื่องเต็มภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาครบกระบวนการจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

Like: