วารสารงานวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ตามที่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย ขณะนี้วารสารวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: