ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

 
 
  ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 มายัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และถือเป็นที่สิ้นสุด

ศึกษารายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 716 6961 กด 0

โทรสาร 02 716 6556

อีเมล thaihpat@gmail.com

 

Like: