ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดําเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ (Franco-Thai Cooparation Programe in Higher Education and Research / Franco-Thal Mobility Programme / PHCSAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

ซึ่งโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือต้าน อุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะเป็นประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561-2562 โดยงบประมาณที่สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย-ฝรั่งเศส) สําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดําเนินการ ดังนี้

  1. กรอก “แบบฟอร์ม01ใบสมัคร” โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอ โครงการรวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
  2. กรอก “แบบฟอร์ม 02-Annex A” โดยระบุสาขาการวิจัยวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ดําเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด
  3. กรอก “แบบฟอร์ม03-Annex B” โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดําเนินกิจกรรม

ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

  1. กรอก “แบบฟอร์ม 04-หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจ ในการปฏิบัติราชการแทน
  2. กรอก “แบบฟอร์ม 05-หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราขการแทน
  3. แนบหนังสือนําเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ

ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราชการแทน

  1. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
  2. ยื่นข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จํานวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสําเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสํานักยุทธศาสตร์อุตมศึกษาต่างประเทศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วงเล็บมุมของ “โครงการ Franco-Thai”) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  3. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call for proposals 2018-2019 คู่มือชี้แจง การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ Guidiane of Good Practise พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามข้อ 1-5 ข้างต้นได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement”

 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มี รายละเอียตครบถ้วนและจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้น และ ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02 610 5394 ไปรษณีย์อิเล็กซ์ทรอนิกส์ nuttinee.ohec@gmail.com

Like: