ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok king Power) กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok king Power) กรุงเทพฯ

หัวข้อการประชุม

Sustainability Science

Innovative Technology and Sustainability Engineering

Textiles and Clothing Sustainability

Economic Modellin

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองวิเทศสัมพันธ์ 02 665 3777 ต่อ 6071

Like: